Czwarta odsłona Międzynarodowego Kongresu Ekologii Miast – Ecometropolis 2016, odbyła się dniach 18-19 października 2016 r., a miejscem obrad było Centrum Konferencyjne Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy. Tematem przewodnim tej edycji była GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

Problematyka Kongresu nawiązuje do konferencji klimatycznej w Paryżu z 2015 roku. Porozumienie paryskie wytyczyło długoterminowy cel, wspólną wizję transformacji gospodarki i określenie sposobu pozyskiwania i wykorzystywania energi. Epoka paliw kopalnych zaczyna się kończyć. To wyraźny sygnał dla rynków - inwestycje w paliwa kopalne, szczególnie te najbrudniejsze jak węgiel czy piaski roponośne, to przeszłość. Przyszłość zaś jest w czystych źródłach energii i innych elementach nowego systemu energetycznego: sieciach inteligentnych, magazynach prądu i ciepła, elektryfikacji transportu, domach zero- i plusenergetycznych itp. To wszystko bezpośrednio wpływa na naszą gospodarkę oraz bieżącą działalność samorządów. Wśród uczestników Kongresu właśnie to środowisko było najliczniej reprezentowane. Obok samorządowców, liczną grupę stanowili studenci, środowiska naukowe z regionu i Polski oraz osoby zainteresowane problematyką niskiejemisji.

Dobór prelegentów umożliwił uczestnikom Kongresu poznanie problematyki gospodarki niskoemisyjnej oraz korzyści ekonomicznych związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Wśród prelegentów znaleźli się teoretycy i praktycy zajmujący się dobrym klimatem dla miast i mieszkańców, w tym pracownicy naukowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Gdańskiego, eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. , prawnicy, meteorolodzy i klimatolodzy.

W otwierającym Kongres wystąpieniu na temat: „Ocena ryzyka klimatycznego dla Warszawy w ramach projektu Adapcity ” – dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, zwrócił uwagę na nasilenie ekstremalnych zjawisk - większe i dłuższe fale gorąca i upałów, długotrwałe i dotkliwe susze, powodzie i nawalne deszcze, huraganowe wiatry. Ryzyko klimatyczne dla ludzi, infrastruktury, przyrody i usług miejskich będzie coraz większe. Jak wspomniał prelegent - już dzisiaj powinniśmy podejmować działania adaptacyjne. Wymaga to przemyślanego planowania przestrzennego i zmiany zachowań mieszkańców. Trzeba wzmacniać i tworzyć nowe ciągi terenów zielonych - miejski system przyrodniczy, co na razie stoi w konflikcie z zamiarami deweloperów. Jeżeli będziemy chcieli przeznaczyć prywatne działki budowlane na tereny zielone, oznacza to spore rekompensaty z budżetu miasta dla właścicieli. Dlatego tak ważne jest, aby myśleć z perspektywą sięgającą II połowy XXI w. Wspólnie z urzędem m. st. Warszawy, z szerokim udziałem społecznym, przygotowujemy „Strategię adaptacji Warszawy do zmian klimatu”. Czeka to wszystkie miasta w Polsce. W tym kontekście ważne jest też pytanie - jak powinniśmy dzisiaj budować miasta by nadążyć za zmianami klimatu? Musimy koniecznie wywołać refleksję na temat planowania przestrzennego. Brakuje na przykład zielonych enklaw z oczkami wodnymi i fontannami, gdzie można by odetchnąć w upalne dni. Takie miejsca powinny być od siebie oddalone o 10-15 minut spacerem. W Warszawie radzimy sobie za pomocą kurtyn wodnych. W Stuttgarcie funkcjonują natomiast zielone ściany, które można przewieźć w dowolne miejsce. Ale przede wszystkim nie mamy w pełni rozwiniętych tak zwanych systemów przyrodniczych w miastach. Tworzą je parki, zieleńce, lasy miejskie, cieki wodne i stawy, układające się w pewien ciąg powiązań ekologicznych. W większości miast jest z tym problem. Urbanistyczna presja deweloperów jest tak silna, że tereny zielone są bezustannie nadgryzane.

Antonina Kaniszewska z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S. A., przedstawiła: „Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie”. Zwróciła uwagę na fakt, że to właśnie samorządy są istotnym partnerem rządu w wypełnianiu zobowiązań pakietu „3 x 20”. Efektem podejmowanych działań w gminach ma być wprowadzenie samorządów na efektywną ekonomicznie ścieżkę niskoenergetycznego i niskoemisyjnego rozwoju. Powinno to prowadzić do: • zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną w JST, • zredukowania emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, • zwiększenia wykorzystania lokalnych, czystych zasobów energetycznych, • poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, • utworzenia lokalnych miejsc pracy i wzmocnienia lokalnych gospodarek, • stosowania innowacyjnych rozwiązań na szczeblu lokalnym, • zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Kolejnym tematem była rola kompozycji zieleni we współczesnej przestrzeni miasta. Referowała dr Maria Dombrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pokazała istotną i niedocenianą rolę zieleni miejskiej w walce ze zmianami klimatu i globalnym ociepleniem. Porównała sytuację Bydgoszczy, w której jest w sumie 10 parków miejskich, zajmujących powierzchnię 890 hektarów, będących w większości zasługą wizjonerów i planistów miasta jeszcze z ubiegłego wieku, do innych miast europejskich. Przykłady dobrych praktyk przedstawiła w oparciu o wzorce, funkcjonujące w Wilnie, Bratysławie, Budapeszcie i Helsinkach. 

Joanna Kawa – z ramienia Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka Komandytowa – omówiła obowiązki gminy w aspekcie ustawy antysmogowej. Wskazała na rolę dobrze tworzonego ustawodawstwa i jego wpływ na działania społeczeństwa oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie środowiska naturalnego.

Problematykę budynków zero- i plus energetycznych przedstawił -– mgr inż. Tomasz Mania – pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy- pokazując kierunki rozwoju budownictwa i OZE w Polsce, wskazując przykłady doskonałych wzorców z Europy.

W nawiązaniu do tej tematyki – Katarzyna Wojda – z duńskiej firmy Bjerg Arkitektur Polska Sp. z o.o. – przedstawiła „Społeczne budownictwo mieszkaniowe w standardzie pasywnym w świetle duńskich doświadczeń”. Pokazała duńskie podejście do budowania nowoczesnych obiektów mieszkalnych, które zaczyna się na etapie racjonalnego projektowania, uwzględniającego takie aspekty jak usytuowanie budynku względem stron świata i związane z tym właściwe rozplanowanie pomieszczeń, dobór materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym, stosowanie efektywnych systemów wentylacji oraz alternatywnych źródeł energii. W ten sposób powstaje zintegrowany projekt energooszczędny, którego efektem jest zmniejszenie zużycia energii na poziomie 80 – 90%.

Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła – Tomasz Mania przedstawił sposób rozwiązania problemu, jakim jest budownictwo z lat 60. i 70. XX wieku, oparte o technologię wielkiej płyty. W takich starych zasobach mieszka obecnie około 10 mln Polaków. Dla uzyskania efektu energooszczędności trzeba przeprowadzić szereg prac rewitalizacyjnych. Należą do nich: • położenie dodatkowej warstwy izolacji ścian zewnętrznych oraz tynku z korka natryskowego, przebudowanie dachu w systemie izolacji nadmuchowej, • demontaż i montaż nowych balkonów i wymiana parapetów zewnętrznych, • wymiana instalacji c.o. oraz montaż rekuperatorów.

Następnie dr inż. Kazimierz Bieliński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, przedstawił możliwości poprawy efektywności oświetlania ulicznego. Problematyka ta jest bardzo istotna z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ oświetlenie miast i gmin angażuje zbyt dużą część budżetu samorządów w Polsce.

Tematem ostatniego wystąpienia pierwszego dnia Kongresu było „Ubóstwo energetyczne rosnący problem w Europie i Polsce” - referat wygłosiła mgr Joanna Kawa z Uniwersytetu Gdańskiego. Wzrost cen energii, gazu czy ciepła staje się problemem społecznym. Jednym z najlepszych sposobów na przeciwdziałanie zjawisku jest termomodernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych oraz budowa nowych, energooszczędnych domów, szczególnie komunalnych. 

W drugim dniu Kongresu odbyła się część warsztatowa, połączona ze zwiedzaniem – unikalnego w skali europejskiej – skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik Bromberg. Uczestnicy Kongresu zapoznali się z bogatą historią obiektu, począwszy od jego utworzenia w okresie II wojny światowej, poprzez funkcjonowanie na potrzeby militarne i przemysłowe, a obecnie jako przykładu rewitalizacji obszaru postindustrialnego.

 

Tegoroczna edycja Kongresu Ekologii Miast Ecometropolis 2016 pokazała, że problematyka gospodarki niskoemisyjnej jest aktualnym problemem w miastach i nie tylko. Jak pokazał Kongres, wiele już w zakresie poprawy jakości powietrza i związanej z tym poprawy warunków życia mieszkańców zostało zrobione, ale jeszcze więcej przed nami.

 

PROGRAM IV KONGRESU ECOMETROPOLIS 2016


18 października 2016 r., Centrum Konferencyjne ZAWISZA, ul. Gdańska 163, Bydgoszcz

9:00 – rejestracja uczestników
10:00 – uroczyste otwarcie Kongresu

10:15 - Ocena ryzyka klimatycznego dla Warszawy w ramach projektu Adapcity.
dr Andrzej Kassenberg – Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa

10:45 – Kompleksowe podejście do gospodarki niskoemisyjnej w gminie.
Antonina Kaniszewska – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S. A., Warszawa

11:15 – Zmiany klimatu i nieracjonalna gospodarka wodna zagrożeniem dla bezpieczeństwa i rozwoju miast.
prof. dr hab. Zbigniew Babiński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11:40 – Kompozycje zieleni we współczesnej przestrzeni miasta.
dr Maria Dombrowicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12:30 – Obowiązki gminy w aspekcie ustawy antysmogowej.
mgr Joanna Kawa – Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka Komandytowa / Uniwersytet Gdański

12:40 – Budynki zero i plus energetyczne - kierunki rozwoju budownictwa i OZE.
mgr inż. Tomasz Mania – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy /Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

13:00 – Społeczne budownictwo mieszkaniowe w standardzie pasywnym w świetle duńskich doświadczeń – plus mieszkania pasywnego vs ‘Mieszkanie Plus’ .
Katarzyna Wojda – Bjerg Arkitektur Polska Sp. z o.o., Warszawa

13:30 – Modernizacja ekoenergetyczna budynków z wielkiej płyty - problem polskich miast.
mgr inż. Tomasz Mania – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy / Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

13:50 – Możliwości poprawy efektywności oświetlania ulicznego.
dr inż. Kazimierz Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

14:20 – Ubóstwo Energetyczne rosnący problem w Europie i Polsce.
mgr Joanna Kawa – Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka Komandytowa / Uniwersytet Gdański

19 października 2016 r., EXPOLSEUM DAG FABRIK, Bydgoszcz

10:30 – EXPLOSEUM DAG FABRIK – jako model rewitalizacji obszaru postindustrialnego; zwiedzanie unikalnego w skali europejskiej skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik Bromberg

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.