Trzecia edycja Międzynarodowego Kongresu Ekologii Miast – ECOMETROPOLIS 2016 odbyła się w dniach 19-20 maja 2015 roku, w Centrum Kongresowym OPERY NOVA w Bydgoszczy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była – REWITALIZACJA. Nad wydarzeniem honorowy patronat objęła Komisja Europejska, Ministerstwo Środowiska, Ambasada Szwecji, Unia Metropolii Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz 13 marszałków województw. Wsparcia merytorycznego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Tegoroczną problematyką ze względu na procedowaną obecnie Ustawę o rewitalizacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju najbardziej były zainteresowane środowiska samorządowe. Wśród uczestników Kongresu właśnie to środowisko było najliczniej reprezentowane. Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w wygłaszane referaty, a następnie zadawali wiele, również kłopotliwych, pytań. Obok samorządowców, liczną grupę stanowili studenci wydziałów architektury, środowiska naukowe z regionu i Polski oraz osoby zainteresowane problematyką miejską. Dobór prelegentów umożliwił uczestnikom Kongresu poznanie problematyki procesu rewitalizacji i korzyści wynikające ze starań o przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską. 

 

Wśród prelegentów znaleźli się teoretycy i praktycy zajmujący się rewitalizacją, w tym pracownicy naukowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Łódzkiej, eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, Banku Gospodarstwa Krajowego SA, architekci.

 

W otwierającym Kongres wystąpieniu na temat: „Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej” – dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Rajmund Ryś – zaprezentował przygotowanie ram prawnych do tworzonej Ustawy o rewitalizacji. Podkreślił wagę przygotowywanych rozwiązań administracyjnych i prawnych, które mają zachęcić samorząd lokalny do działań rewitalizacyjnych. Według nowej ustawy, rewitalizacja ma stanowić kompleksowy proces, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze zdegradowanym.

 

Kolejnym prelegentem był Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji, który przedstawił: „Rolę programów rewitalizacji w idei budowania dzielnic-miast Symbio City na przykładzie terenów poprzemysłowych miast Malmö i Sztokholmu, gdzie przeprowadzone rewitalizacje przyczyniły się do powstania w pełni samowystarczalnych energetycznie obszarów miejskich o wysokim stopniu zrównoważenia i wysokiej jakości życia mieszkańców.

 

Barbara Kozłowska, ekspert Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ds. funduszy unijnych, w prelekcji „Rewitalizacja 2014-2020, dokumenty, konkursy, perspektywy” – zaprezentowała   kwestie rewitalizacji miast z punktu widzenia praktyka. Zaś dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego SA z Torunia – Jacek Kamiński – nakreślił możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych z inicjatywy Jessica. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych, dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane. 

 

Po tych wystąpieniach miała miejsce gorąca dyskusja, podczas której padło wiele pytań kierowanych przede wszystkim do przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Były to zagadnienia odnoszące się do planowanych zapisów w tworzonej Ustawie o rewitalizacji, budzące obawy i niepokój wśród przybyłych samorządowców. Również duże zainteresowanie gości wywołały szwedzkie rozwiązania rewitalizacyjne i możliwości ich implementacji na grunt naszego kraju. 

 

W drugiej części Międzynarodowego Kongresu Ekologii Miast EcoMetropolis 2015, naukowcy i praktycy zaprezentowali prelekcje, w których można było zobaczyć skutecznie zrealizowane rewitalizacje zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych, terenów zielonych czy cieków i zbiorników wodnych. 

 

Tą cześć Kongresu otworzył wykład: „Rewitalizacja – kilka uwag o pojęciu i praktyce działania”, wygłoszony przez dr. hab. inż. arch. Jacka Wesołowskiego, z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, który przedstawił przykłady rewitalizacji śródmieść z Niemiec i Polski. Podniósł wagę opinii społecznej przy tworzeniu planów rewitalizacji określonych obszarów.

 

Kolejny prelegent, Mirosław Nizio, z firmy NIZIO Design International, autor intrygującej rewitalizacji dawnej kopalni „Julia” w Wałbrzychu, w wystąpieniu na temat „Wyzwania dla architekta związane z rewitalizacją obiektu poprzemysłowego”  podkreślił wagę procesu analiz rozpoczynając działania rewitalizacyjne. W Wałbrzychu mamy do czynienia z bardzo specyficznym obiektem, który został zrewitalizowany w połączeniu historii, przeszłości i teraźniejszości z nowym bytem, również pod względem ożywienia społecznego, kulturalnego – dodał Mirosław Nizio.

 

W referacie na temat „Powrót do Śródmieścia Bydgoszczy – rewitalizacja Starego Miasta” – dyrektor bydgoskiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska, pokazała konsekwentną pracę nad przywróceniem znaczenia rzeki w życiu miasta i mieszkańców. Dziś rozwiązania bydgoskie są inspiracją dla innych miast w Polsce leżących na ciekami wodnymi. 

 

Rewitalizacja miejskich obszarów zieleni została omówiona przez Annę Karmienko z Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia. W wystąpieniu przedstawiła całą metodologię poprzedzającą działania rewitalizacyjne, od skatalogowania miejskich obszarów zieleni, uwzględniając obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, przez przygotowanie projektów, po ich realizację. 

 

Przedstawiciel Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – dr inż. Jacek Cieściński, w prezentacji „Bydgoszcz  miastem zbiorników i cieków wodnych”, podkreślił aspekt rewitalizacji akwenów śródlądowych jako możliwość rozwoju całej gałęzi przemysłu związanego z żeglugą transportową czy z turystyką. 

 

W ostatnim wystąpieniu pierwszego dnia Kongresu, pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych – Stanisław Wroński, opowiedział o korzyściach płynących z „Rewitalizacji gospodarczego wykorzystania rzek”. Przywrócenie żeglowności Dolnej Wisły na odcinku od Włocławka do Gdańska, to możliwość stworzenia kilku tysięcy miejsc pracy w hydroenergetyce, żegludze śródlądowej czy logistyce. To także czysta energia elektryczna, nowe przeprawy łączące dwa brzegi rzeki, nowe środki transportu ładunków wielkogabarytowych. Czy stać nas na niewykorzystanie tej szansy?

 

Po interesujących wystąpieniach i prezentacjach „dobrych praktyk” rewitalizacyjnych, dyskusje uczestników przeniosły się z sali obrad w kuluary i trwały podczas uroczystej kolacji, przygotowanej przez organizatorów w Villi Secesja, mieszczącej się w zabytkowym budynku położonym tuż obok zrewitalizowanego bydgoskiego parku Kazimierza Wielkiego, w którym znajduje się odbudowana społecznie, historyczna fontanna POTOP. 

 

Następnego dnia uczestnicy Kongresu przenieśli się do wielokrotnie nagradzanej przez gremia architektoniczne mieszczącej się na Wyspie Młyńskiej – Przystani Bydgoszcz. Dzień rozpoczął się wykładem na temat „Zaufanie a droga do rewitalizacji – o wyższości więzi społecznych nad kapitałem ludzkim”, wygłoszonym przez dr. Tomasza Marcysiaka z Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotę więzi społecznych w przygotowywanych procesach rewitalizacyjnych, na rzetelne informowanie przez urzędników społeczeństwa o planowanych działaniach i oczekiwanych efektach. 

 

Po wykładzie rozpoczęła się część studyjna, podczas której uczestnicy mogli się zapoznać z efektami rewitalizacji terenów nadwodnych położonych wzdłuż rzeki Brdy na odcinku śródmiejskim. Prezentacja rozpoczęła się na Wyspie Młyńskiej, a zakończyła na zrewitalizowanej barce LEMARA cumującej przy nabrzeżu Starego Miasta. W międzyczasie, każda z grup brała udział w rejsie tramwajem wodnym „Słonecznik”, korzystającym z energii słonecznej, na trasie: remontowana Śluza Miejska – most Uniwersytecki. 

 

Trzecia edycja Kongresu Ekologii Miast EcoMetropolis 2015 pokazała, że problematyka rewitalizacji jest ważnym elementem zmian w miastach i nie tylko. REWITALIZACJA to nie tylko zespół działań urbanistycznych i planistycznych, to także działania, które w korzystny sposób poprawią jakość życia i zmienią społeczność zamieszkującą rewitalizowany obszar.

 

PROGRAM III Kongresu ECOMETROPOLIS 2015

 

19 maja 2015 roku, Centrum Kongresowe Opery NOVA w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5

 

9:00 - Rejestracja uczestników

 

10:00 – Uroczyste otwarcie

 

I blok tematyczny: Główne założenia i finansowanie procesów rewitalizacji 

10:15 – Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej.

Rajmund Ryś - Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa

 

10:45 – Rola programów rewitalizacji w idei budowania dzielnic miast Symbio City oraz rola samorządów w procesie terytorialnego zrównoważenia.

Józef Neterowicz – Radca Ambasady Szwecji

 

11:15 – REWITALIZACJA 2014-2020, dokumenty, konkursy, perspektywy.

mgr inż arch. Barbara Kozłowska, ekspert Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ds. funduszy unijnych, Warszawa

 

11:35 - Dobre praktyki w rewitalizacji miast.

Jacek Kamiński – dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Toruniu

 

11:55 – 12:20 - DYSKUSJA

 

II blok tematyczny: Dobre praktyki rewitalizacji w Polsce

 

12:20 – Rewitalizacja - kilka uwag o pojęciu i praktyce działania.

dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka

 

12:40 – Nowe funkcje Starej Kopalni. Wyzwania dla architekta związane z rewitalizacją obiektu poprzemysłowego.

Mirosław Nizio - architekt, Nizio Design International, Warszawa

 

13:00 - Powrót do Śródmieścia Bydgoszczy – rewitalizacja Starego Miasta.

Anna Rembowicz-Dziekciowska, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy

 

13:20 – Rewitalizacja miejskich obszarów zieleni.

Szczepan Burak, Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni, Urząd Miasta Torunia

 

14:00 – Bydgoszcz miastem zbiorników i cieków.

dr inż. Jacek Cieściński, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

14:20 - Rewitalizacja gospodarczego wykorzystania rzek.

Stanisław Wroński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych

 

14:40 – Rower elektryczny innowacyjnym elementem rewitalizacji obszarów miejskich.

Grzegorz Bargielski, GEOBIKE, Szczecin

 

15:00 – DYSKUSJA

 

20 maja 2015 roku, Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2

9:45 – Rozpoczęcie

 

10:00 – Zaufanie a droga do rewitalizacji - o wyższości więzi społecznych nad kapitałem ludzkim.

dr Tomasz Marcysiak – Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy

 

10:30 – 14:30 WARSZTATY ECOMETROPOLIS 2015

• efekty rewitalizacji nabrzeży z perspektywy wody – tramwaj wodny „Słonecznik”

• prezentacja zrewitalizowanej barki rzecznej LEMARA

• przykład dobrych praktyk rewitalizacji - Wyspa Młyńska - Daria Kieraszewicz

 

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.