Już po raz drugi Międzynarodowy Kongres Miast – EcoMetropolis 2014, zagościł w gościnnych progach miasta Bydgoszczy. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 8-9 października 2014 roku. Nad tegorocznymi obradami honorowy patronat objęło Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, 11 marszałków województw oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. Wsparcia merytorycznego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, zajmujący się tematyką gospodarki niskoemisyjnej bądź ekologicznymi systemami transportu publicznego, a także samorządowcy z Polski i Ukrainy, którą reprezentowali Pan Jurij Ostanin, Zastępca Prezydenta Miasta Nikopol oraz Pan Viaczeslav Demczenko, Dyrektor Biura Regionalnego Związku Miast Ukrainy w Odessie. Uczestnicy obradowali w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy. Drugiego dnia, w ramach Kongresu, odbyła się część studyjna, w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii przy ul. Słonecznej 19 w Bydgoszczy.

 

Program drugiej edycji Kongresu nawiązywał do realizacji European Initiative on Smart Cities w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020.

 

Tegoroczne obrady Ecometropolis to nie tylko wymiana „dobrych praktyk” w zakresie zrównoważonego podnoszenia jakości życia mieszkańców, ale również możliwość poznania nowych rozwiązań finansowania w perspektywie budżetowej UE. W rozpoczynającym Kongres bloku tematycznym pod tytułem „Realizacja pakietu klimatyczno - energetycznego UE w aglomeracjach polskich”, zostały wygłoszone dwa referaty. Pierwszy zabrał głos założyciel Instytutu na rzecz Ekorozowju - dr Andrzej Kassenberg, który przedstawił założenia programu „Niskoemisyjna Polska 2050”. Zwrócił uwagę na politykę klimatyczną i ekoinnowacje jako elementy modernizacyjne poprawę jakości życia obywateli. W drugim referacie, zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, dr Grażyna Ciemniak zaprezentowała aktualne osiągnięcia miasta Bydgoszczy w podjętych działaniach miasta dla ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Tą część panelu zakończyła dyskusja na temat: Niskoemisyjna Polska – Szanse i zagrożenia dla rozwoju polskich miast, którą moderował dr inż. Jacek Ścieśiński, z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

Drugi Kongres Ekologii Miast jest poświęcony przede wszystkim Dyrektywie 3x20 czyli ograniczeniu gazów CO2, zmniejszeniu zużyciu energii elektrycznej oraz zwiększeniu zastosowania odnawialnych źródeł energii w praktyce – powiedział Piotr Szabelski, pomysłodawca i organizator Kongresu EcoMetropolis. Dziś nikt już nie kwestionuje konieczności podejmowania działań, które doprowadzą do ograniczenia zmian klimatycznych. Zasoby konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, powoli się wyczerpują, a pozyskiwana z nich energia jest coraz droższa. Zmniejszając emisję CO2 podnosimy jakość życia mieszkańców w miastach. Podczas Kongresu zaprezentowane zostały wdrożone rozwiązania, które doskonale wpisują się w ideę ekomiasta, to na przykład bezpłatna komunikacja publiczna w Żorach. Jej powstanie przyczyniło się do zwiększenia mobilności mieszkańców z dzielnic biedniejszych w poszukiwaniu pracy, a także pozwoliło na większą dostępność do kultury.

 

Drugi blok tematyczny był dedykowany perspektywom rozwoju ekologicznych środków transportu publicznego. Wśród panelistów znaleźli się zarówno teoretycy, jak i praktycy zajmujący się wdrażaniem ekologicznego transportu publicznego w życie. Ta cześć panelu została otworzona wykładem prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej, z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wygłosiła referat na temat: Ekonometrii w logistyce transportu publicznego. Kolejny prelegent, Bartosz Piotrowski, główny projektant i designer z bydgoskiej firmy PESA S.A., który opowiadał o nowoczesnym transporcie jako formie komunikacji społecznej. Dawniej, projektując pojazdy wykorzystywane do komunikacji miejskiej, inspirację czerpano z branży motoryzacyjną. Dziś już tak nie jest, bo samochody są w tej chwili nastawione na to, aby szybko zestarzeć się i technicznie, i psychologicznie, a pociąg czy tramwaj ma służyć przez 30 lat - tłumaczył.

 

W referacie na temat Roli komunikacji publicznej w mieście, dr Michał Beim reprezentujący Instytutu Sobieskiego pokazał miastotwórczy aspekt rozwoju sieci tramwajowych. Aktualnie, w przypadku transportu publicznego omawiane są kwestię z większą mobilnością, stawia się nacisk na dostępność, a nie na mobilność. Zwiększanie mobilności powinno się odbywać uwzględniając uwarunkowanie ekologiczne. Aktualnie tramwaj na świecie przeżywa renesans, tramwaj traktuje się jako swego rodzaju narzędzie odnowy miast. To wzdłuż tras tramwajowych wzrastają ceny nieruchomości, powstają nowe obiekty handlowe, rozwija się przemysł. Można powiedzieć, że tramwaj jest dziś najlepszym urbanistą, dzięki tramwajowi poprawia się image miast, rośnie atrakcyjność miast i poprawia się jakość życia mieszkańców. - stwierdził. Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, w ramach referatu Dobre praktyki w organizacji transportu miejskiego przedstawił rozwiązania komunikacyjne, które są stosowane w Polsce i na świecie. Opisując zalety i wady wszelkich metod udrażniania miasta. Od praktycznej strony zostało zaprezentowane rozwiązanie zastosowane w mieście Żory, gdzie wprowadzono bezpłatną komunikację autobusową. W swoim wystąpieniu Doradca Prezydenta ds. Infrastruktury Miasta Żory Jacek Bronisław Pruchnicki na temat Wpływu bezpłatnej komunikacja na poprawę jakości życia mieszkańców miast stwierdził, że dzięki temu mieszkańcy zwiększyli swoją mobilność w poszukiwaniu pracy, a korzystający z samochodów przesiedli się do autobusów. Podkreślił, jednak, ze nie jest to rozwiązanie, które można zastosować w każdej przestrzeni miejskiej. Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego - Piotr Łacwik, specjalista ds. koordynacji projektu BiT-City omówił założenia regionalnego projektu BiT City, który usprawnił komunikację szynową pomiędzy głównymi miejskimi ośrodkami województwa – Bydgoszczą a Toruniem.

 

W trzecim panelu, pierwszego dnia, Regionalny Konserwator Przyrody – Marek Machnikowski, omówił aspekty inwestowania na obszarach NATURA 2000 w poszanowaniu środowiska naturalnego. Brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych obszarach jest możliwy i realny, nie mniej trzeba zastosować się do obowiązującej litery prawa.

 

Następnego dnia, uczestnicy Kongresu przenieśli się do Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii, na część studyjną, gdzie w ramach czwartego bloku tematycznego rozmawiano o Efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych. Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszczy – Grzegorz Boroń, zaprezentował międzynarodowy Projekt CEC5, w ramach którego powstało Centrum Demonstracyjne. Autor budynku architekt Tomasz Mielczyński z Biuroa Studiów i Projektów SYNERGIA, zaprezentował rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, które sytuują obiekt wśród najbardziej efektywnych energetycznie budynków publicznych w Polsce. Część wykładową zakończył Wiesław Zienkiewicz, z Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią – referatem na temat: Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne oraz certyfikacja budynków publicznych (CESBA). Po czym każdy z uczestników mógł zapoznać się z praktyczną stroną działania Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Druga edycja Kongresu Ekologii Miast ECOMETROPOLIS 2014, pokazała że miasta chcą stawiać na ekologiczny transport publiczny i na racjonalne zarządzanie zasobami energii. Wymogi Unii Europejskiej w kwestii gospodarki niskoemisyjnej wyznaczają kierunki rozwoju miast i poszukiwań innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców obszarów miejskich.

 

PROGRAM II Kongresu ECOMETROPOLIS 2014

 

8 października 2014, (środa), REGIONALNE CENTRUM INNOWACYJNOŚCI Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7

 

9:30 – Rejestracja uczestników

 

10:00 – Uroczyste otwarcie

 

I blok tematyczny: Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego UE w aglomeracjach polskich.

10:30 – Niskoemisyjna Polska 2050.

dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa

 

10:55 – Działania Miasta dla ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

dr Grażyna Ciemniak, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 

11:15 – DYSKUSJA: Niskoemisyjna Polska – Szanse i zagrożenia dla rozwoju polskich miast.

moderator – dr inż. Jacek Cieściński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

II blok tematyczny: Perspektywy rozwoju ekologicznego transportu publicznego.

12:00 – Ekonometria w logistyce transportu publicznego.

prof. dr hab. Magdalena Osińska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

12:25 – Nowoczesny transport jako forma komunikacji społecznej.

dr Bartosz Piotrowski, szef zespołu designerów, Dział Badań i Rozwoju PESA SA, Bydgoszcz

 

12:50 – Rola komunikacji publicznej w mieście.

dr Michał Beim, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Sobieskiego

 

13:15 – Dobre praktyki w organizacji transportu miejskiego.

dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka

 

13:40 – Wpływ bezpłatnej komunikacja na poprawę jakości życia mieszkańców miast.

Jacek Bronisław Pruchnicki, Doradca Prezydenta ds. Infrastruktury Miasta Żory

 

14:00 – Bit-City jako element smart metropolii.

Piotr Łacwik, Główny Specjalista Departamentu Transportu Publicznego i Inwestycji Transportowych, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu

 

III blok tematyczny: Środowisko przyrodnicze jako ekologiczne medium aglomeracji.

14:20 – NATURA 2000 – a możliwości inwestowania - Marek Machnikowski, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy

 

DYSKUSJA PLENARNA

 

9 października 2014 r. (czwartek), Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii, przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Bydgoszcz, ul. Słoneczna 19

 

IV blok tematyczny: Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych na przykładzie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy.

10:15 - Projekt CEC5.

Grzegorz Boroń, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszczy

 

11:00 - Centrum Demonstracyjne OZE w Bydgoszczy - koncepcja i przeznaczenie.

arch. Tomasz Mielczyński, Biuro Studiów i Projektów SYNERGIA Tomasz Mielczyński, Poznań

 

11:45 - Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne oraz certyfikacja budynków publicznych (CESBA).

Wiesław Zienkiewicz, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, Kwidzyn

 

12:00 - Praktyczna prezentacja rozwiązań OZE zastosowanych w Centrum Demonstracyjnym.

 

13:00 - ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.