Fundacja REGION PLUS organizuje w dniach 11-12 października 2017 roku w Bydgoszczy II Ogólnopolskie Seminarium Samorządowe pod hasłem „Smog cichy zabójca – jak skutecznie rozwiązać problem”.

Wydarzenie jest spotkaniem nie tylko specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, ale przede wszystkim forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki i przedsiębiorcami.

Program wydarzenia będzie stanowić nawiązanie do realizacji postanowień 21. sesji Konferencji Stron (COP 21) ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 11. sesji stron protokołu z Kioto (CMP11). Polska realizacja idei założeń szczytu klimatycznego w Paryżu będzie prezentowana w blokach tematycznych:

• realizacja pakietu klimatyczno - energetycznego w miastach i gminach,

• problemy zdrowotne mieszkańców konsekwencją zanieczyszczenia powietrza,

• ubóstwo energetyczne przyczyną zjawiska niskiej emisji,

• efektywność energetyczna skutecznym sposobem na ograniczanie niskiej emisji,

• budownictwo energooszczędne i pasywne szansą na czyste powietrze,

• wymiana dobrych praktyk w zakresie walki ze smogiem korzyścią dla mieszkańców miast i gmin.

Mamy nadzieję, że wymiana dobrych praktyk pozwoli uchronić zdrowie mieszkańców przed szkodliwymi skutkami smogu, a działania samorządów pozwolą na upowszechnienie inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do udziału samorządowców, naukowców zajmujących problematyką niskiej emisji, ale i również organizacje pozarządowe i biznes społecznie odpowiedzialny.

Fundacja Region Plus

Fundacja Region Plus jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000657818.

 

Celem Fundacji REGION PLUS jest szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości podnoszenia życia mieszkańców w obszarach miejskich. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej w tym zakresie, organizację konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami, środowiskami naukowymi i biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Zadzwoń do nas:

tel./fax 52 581 00 56

tel. 52 356 95 99

kom. 602 343 748

Napisz do nas

biuro@ecometropolis.eu

Napisz do nas, odpowiadamy w przeciągu 24 godzin.